سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای تبیین خدمات دانشگاه آزاد اسلامی

تعداد صفحات: ۲۷

نویسنده(ها):

منیر جفایی رهنی – کارشناسی ارشد حسابداری
زهرا رجائی – کارشناسی ارشد و مدرس مدیریت دولتی
مهدی جفایی رهنی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر( گرایش هوش مصنوعی

چکیده:

پژوهش حاضر توانمندسازی کارکنان سازمان را مطالعه می کند و رابطه آن را با فناوری اطلاعات می سنجد،فناوری اطلاعات در سازمانها ابزاری جهت جمع آوری داده ها و پردازش آنها و تبدیل آنها به اطلاعات میباشد. لذا کاربرد آن در سازمانها به سرعت در حال گسترش است، از طرف دیگربه نظر می رسد امروزه سازمانهایی که از فناوری اطلاعات بیشتر بهره گرفته اند، پیشرفت فزاینده ای در سازمان و توانمندیهای کارکنانآنها مشاهده می شود. برای بررسی فناوری اطلاعات و رابطه آن با توانمندسازی کارکنان از پرسشنامه استفاده شده است. در پرسشنامه توانمند سازی چهار بعد توانمندی شامل گویه های شایستگی، خودمختاری، مؤثر بودنو اعتماد مورد سنجش قرار گرفت است. نتایج آزمون فرضیه اصلی نشان می دهد که بین فناوری اطلاعات و . توانمندسازی کارکنان رابطه معنی داری وجود دارد. نتایج فرضیه های فرعی مربوط به آن نشان می دهدکه ۱استقرار فناوری اطلاعات موجب ارتقای احساس شایستگی فرد در سطح سازمان می شود ۲٫ استقرار فناوری اطلاعات موجب ارتقای احساس خود مختاری فرد در سطح سازمان می گردد. ۳٫ استقرار فناوری اطلاعاتموجب ارتقای احساس موثر بودن فرد در سطح سازمان نمی گردد. ۴٫ استقرار فناوری اطلاعات در سازمان موجب افزایش اعتماد میان افراد می گردد