سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای پژوهشها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فرشاد بزرگی – کارشناس ارشد مدیریت مالی و مدرس موسسه آموزش عالی شفق

چکیده:

بهبود بهره وری یک فرهنگ ونگرش به کل زندگی است که جنبه های مختلفی رادربرگرفته ومنشابسیاری ازتغییرات وتحولات اساسی است.اکنون افزایش بهره وری و حفظ آن، یکی از مهمترین اهدافی است که مدیرانسازمانها به آن می پردازند.درعصرحاضرسازمانهابااستفاده از مهمترین منبع واصلیترین سرمایه ،یعنی اطلاعات دست به فعالیت می زنندودرجهت اهداف استراتژیکی گام برمی دارند. بکارگیری سیستمهای اطلاعاتی و فناوریهای نوین بخصوص فناوری اطلاعاتIT)در سازمانها و جوامع مهمترین ابزار برای رسیدن به بهبود بهره وری بوده و باعث شتاب بخشیدن حرکت در این مسیر میباشد. لذا کاربرد و استفاده سیستمهای اطلاعاتیIS) در یک سازمان و ایجاد بستر مناسب جهت پیاده سازی آن ابزار خوبی برای افزایش سطح بهره وری آن سازمان میباشد وکاربرد نادرست آنمیتواند مشکلاتی را به سازمان تحمیل کرده و نیز باعث کاهش بهرهوری گردد. این مقاله به منظور بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهره وری نیروی انسانی انجام شده است. به همین جهت تعاریفی از فناوری اطلاعات و ارتباطات،ارکان، بهره وری نیروی انسانی و تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهره وری نیروی انسانی انجام گرفته است