سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

داود مجیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه خوارزمی تهران
پرویز کدخدایی – مدرس رسمی کامپیوتر دانشکده فنی و حرفه ای دختران شاهرود
میترا علی محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه خوارزمی تهران
کوروش روحانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه خوارزمی تهران

چکیده:

این پژوهش بمنظور بررسی تاثیر دوره های آموزشی فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر روحیه و خلاقیت کارآفرینی دانشجویان دانشگاه خوارزمی تهران انجام شده است. جامعه آماری کلیه دانشجویان دانشگاه خوارزمی تهران می باشد که سال تحصیلی ۸۹-۸۰ در کلاس های مختلف کامپیوتر (ICDL1,2) و غیر کامپیوتر (نقاشی، زبان، موسیقی و خوشنویسی) در کانون های فرهنگی و هنری و کلاس های آزاد ثبت نام کردند (۶۵۰=N) ، نمونه گیری از جامعه مورد نظر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انجام شد، حجم نمونه ۶۰ نفر بود، که به دو گروه آزمایش (۳۰=n)، دانشجویانی که در کلاس های کامپیوتر شرکت داشتند و گروه کنترل (۳۰=n) دانشجویانی که در کلاس های غیر کامپیوتر شرکت داشتند تقسیم شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه روحیه کارآفرینی آقایی و پرسشنامه محقق ساخته خلاقیت کارآفرینی بوده است. نتایج تحقیق نشان داد که دوره های آموزشی فناوری اطلاعات و ارتباطات بر روحیه و خلاقیت کارآفرینی دانشجویان تاثیر نداشته است و آن گروهی که در کلاس های کامپیوتر شرکت نکرده بودند دارای روحیه و خلاقیت کارآفرینی بیشتری بودند. همچنین از نتایج تحقیق چنین بر می آید که دوره های آموزشی فناوری اطلاعات و ارتباطات بر ورحیه و خلاقیت کارآفرینی دانشجویان پسر بیشتر دانشجویان دختر تاثیر می گذارد.