سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

غلامرضا ناصری تولایی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور
احمد اکبری – استادیاردانشگاه آزاداسلامی، واحد بردسکن

چکیده:

پژوهش حاضرکه ازنوع شبه آزمایشی است باهدف بررسی تاثیر فلسفه برای کودکان p4c به عنوان کل یکپارچه برافزایش خلاقیت دانش اموزان پایه سوم مقطع ابتدایی شهرستان کاشمر درسال تحصیلی ۹۳-۹۴ باطرح پیش ازمون پس ازمون باگروه آزمایشی و کنترل انجام گرفت بدین منظوردوگروه ۱۵نفری یک گروه آزمایش و یک گروه کنترل باروش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب و بااستفاده ازازمون خلاقیت ازهردوگروه پیش آزمون به عمل امد سپس گروه آزمایش به مدت ۱۰جلسه و هرجلسه ۴۵دقیقه دریک کلاس درس که برای این منظور درنظر گرفته شده بود تحت اموزش فلسفه برای کودکان p4c به عنوان کل یکپارچه و روش کلاسداری به شیوه حلقه کندوکاو community of inquiry و ازداستانهای فکری کتابهای کلیله و دمنه مثنوی معنوی بهارستان جامی و داستانهای فکری مرتضی خسرونژاد بهره گرفته شد این اموزش باهدف افزایش تفکر تاملی و خردورزی دراجتماع پژوهشی صورت گرفته دراین مدت گروه کنترل هیچ گونه اموزشی دریافت نکردند درادامه پس آزمون به کمک آزمون خلاقیت ازهردوگروه ازمایش و کنترل به عمل آمد برای بررسی مقایسه میانگین نمرات پیش ازمون و پس ازمون دوگروه ازازمون داده ها بااستفاده ازتحلیل مقایسه میانگین t-test استفاده شد نتایج این پژوهش نشان داد فلسفه برای کودکان p4cبه عنوان کل یکپارچه برافزایش خلاقیت دانش آموزان پایه سوم مقطع ابتدایی تاثیر معنی داری دارد