سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

غلامرضا ناصری تولایی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور
احمد اکبری – استادیاردانشگاه آزاداسلامی، واحد بردسکن

چکیده:

پژوهش حاضرکه ازنوع شبه آزمایشی است باهدف بررسی تاثیر فلسفه برای کودکان p4c به عنوان کل یکپارچه برافزایش روحیه پرسشگری دانش اموزان پایه سوم مقطع ابتدایی شهرستان کاشمر درسال تحصیلی ۹۳-۹۴ باطرح پیش ازمون پس ازمون باگروه آزمایشی و کنترل انجام گرفت بدین منظوردوگروه ۱۵نفری یک گروه آزمایش و یک گروه کنترل باروش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب و بااستفاده ازازمون روحیه پرسشگری ازهردوگروه پیش آزمون به عمل امد سپس گروه آزمایش به مدت ۱۰جلسه و هرجلسه ۴۵دقیقه دریک کلاس درس که برای این منظور درنظر گرفته شده بود تحت اموزش فلسفه برای کودکان p4c به عنوان کل یکپارچه و روش کلاسداری به شیوه حلقه کندوکاو community of inquiry و ازداستانهای فکری کتابهای کلیله و دمنه مثنوی معنوی بهارستان جامی و داستانهای فکری مرتضی خسرونژاد بهره گرفته شد این اموزش باهدف افزایش تفکر تاملی و خردورزی دراجتماع پژوهشی صورت گرفته دراین مدت گروه کنترل هیچ گونه اموزشی دریافت نکردند درادامه پس آزمون به کمک آزمون روحیه پرسشگری ازهردوگروه ازمایش و کنترل به عمل آمد برای بررسی مقایسه میانگین نمرات پیش ازمون و پس ازمون دوگروه ازازمون داده ها بااستفاده ازتحلیل مقایسه میانگین t-test استفاده شد نتایج این پژوهش نشان داد فلسفه برای کودکان p4cبه عنوان کل یکپارچه برافزایش روحیه پرسشگری دانش آموزان پایه سوم مقطع ابتدایی تاثیر معنی داری دارد