سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسین منصوری – دانشجوی دکتری مدیریت، مدیریت دفتر توسعه مدیریت و تحول اداری، معاون من
فریبا رحیمی – دانشجوی دکتری مدیریت، مدیر امور کارکنان و رفاه – شرکت توزیع نیروی برق اس

چکیده:

امروزه با توسعه فنآوری و روند تحول تعالی سازمانی، نوع فعالیتهای انسانی در سازمان تغییر شکل داده و به صورت کار فکری در میآید که این امر نیاز به فرهنگ سازمانی مطلوب و خلاق را بیش از پیش نمایان میسازد. لذا، پژوهش حاضر سعی دارد به بررسی نقش فرهنگ سازمانی در ارتقای خلاقیت کارکنان بپردازد. روش تحقیق، توصیفی- پیمایشی بوده و روش جمعآوری دادهها، کتابخانهای- میدانی میباشد. جامعه آماری این تحقیق، کلیه کارکنان شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان را تشکیل میدهند. در راستای اهداف پژوهش، برای جمعآوری دادهها از پرسشنامه خلاقیت رندسیپ ( ۱۹۸۶ ) و پرسشنامه فرهنگ سازمانی جعفرینیا ( ۱۳۸۳ ) استفاده گردید. همچنین به منظور بررسی فرضیات تحقیق از آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان میدهد که بین فرهنگ سازمانی و خلاقیتکارکنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد (فرمول در متن اصلی مقاله) همچنین یافته های این پژوهش حاکی از عدم وجود تفاوت معناداری میان میانگین خلاقیت زنان و مردان شاغل میباشد. نتایج دیگر این پژوهش دلالت بر آن دارد که رابطه بین میزان خلاقیت کارکنان و سطح تحصیلات مثبت و معنادار است. همچنین ارتباط معناداری بین سابقه خدمت و میزان خلاقیت کارکنان وجود نداشت.