سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امیرحسین حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مالی دانشگاه اصفهان
مهدی ابزری – عضو هیئت علمی گروه مدیریت دانشگاه اصفهان
مجتبی فرخی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش تحول دانشگاه اصفهان

چکیده:

فرهنگ سازمانی یکی از درایی های نامشهود و اصلی هر سازمانی می باشد که در هر سازمان نسبت به سازمان های دیگر متفاوت است. فرهنگ سازمانی می تواند به عنوان یکی از مزیت های رقابتی سازمان ها باشد. در محیط آموزشی رقابتی امروز نقش فرهنگ سازمانی بسیار اهمیت دارد. برای پاسخگویی و موفقیت در محیط آموزشی رقابتی روی آوردن به کارآفرینی حائز اهمیت می باشد. نقش فرهنگ سازمانی در این بین برای نیل به سمت کارآفرینی سازمانی مهم میباشد. پژوهش فوق از نوع کاربردی و با هدف بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر ابعاد رفتاری کارآفرینی سازمانی در دانشگاه اصفهان صورت پذیرفته است. جامعه آماری شامل ۸۵۰ نفر از کارکنان دانشگاه اصفهان است که بر اساس فرمول کوکران تعداد ۲۶۷ نفر به عنوان حجم نمونه آماری انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های رگرسیون خطی، آزمون فریدمن و تحلیل واریانس با استفاده از نرم افزار SPSS18 استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که فرهنگ سازمانی تاثیر معنی داری بر ابعاد رفتاری کارآفرینی سازمانی دارد. نتایج آزمون فریدمن نشان داد که در بین مولفه های رفتاری کارآفرینی سازمانی مولفه ویژگی های شخصیتی مدیران دارای بیشترین میانگین و سبک رهبری دارای کمترین میانگین می باشد.