سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سعید جبارزاده – استادیار گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه
یعقوب پورکریم – کارشناس ارشد حسابداری و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خسروشه
علیرضا علیپور – کارشناس ارشد حسابداری و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی، مرکز خسروشهر
ولی پورکریم – کارشناس ارشد حسابداری و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد هریس

چکیده:

هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر فرهنگ بر مدیریت وجوه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جهت تعیین ارزش های فرهنگی بر اساس مدل هافتد از معیارهایی اعم از شاخص فاصله قدرت، شاخص اجتناب به خاطر ع دم اطمینان به آینده، شاخص فردگرایی و شاخص مردگرایی، و به منظور اندازه گیری مدیریت وجوه نقد (میزان نگهداری وجه نقد) توسط شرکت ها از دو مدل اوزکان و اوزکان، و اوپلر و همکاران استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که در دوره ی زمانی ۱۳۸۱ تا ۱۳۷۷ مورد بررسی قرار گرفته اند. برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل های رگرسیونی حداقل مجذورات معمولی و برای مقایسه این م دلها از آماره ضریب تبیین و معیارهای آکائیک و شوارتز استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهند، بین شاخص فاصله قدرت و مرد گرایی با میزان نگهداری وجه نقد، رابطه مثبت و بین شاخص اجتناب به خاطر عدم اطمینان به آینده با میزان نگهداری وجه نقد، رابطه منفی وجود دارد. همچنین در برخی از مدل های رگرسیونی، شاخص فردگرایی بر میزان نگهداری وجه نقد دارای اثر مثبت و در برخی دیگر دارای اثر منفی بوده و در مقایسه با سایر معیارها، شاخص فردگرایی بیشترین تأثیر را بر روی میزان نگهداری وجه نقد دارد.