سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

وحیده نوحی – دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی
جواد کرامت – استادیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمد شاهدی – استاد گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

متالاکسیل یک قارچ کش جذبی است و به دلیل طیف وسیع اثر آن، در سراسر جهان برای انواع محصولات میوه و سبزی استفاده می شود. در این تحقیق که در بهار سال ۱۳۸۹ در اصفهان انجام شد، اثر فرآیند پاستوریزاسیون بر میزان کاهش باقی مانده قارچ کش متالاکسیل در خیارشور پاستوریزه مورد بررسی قرار گرفت. خیارها در روز چهارم پس از سم پاشی برداشت شده و مقدار متالاکسیل در آن ها به وسیله HPLC اندازه گیری شد. مقدار باقی مانده متالاکسیل در خیارهای شسته شده ۳۱/۲ میلی گرم بر کیلوگرم بود. به منظور بررسی تأثیر دماهای متفاوت پاستوریزاسیون برمیزان کاهش باقی مانده متالاکسیل، از چهار دمای متفاوت (۷۰، ۷۵، ۸۰ و ۸۵ درجه سانتی گراد) برای پاستوریزه کردن خیارها استفاده شد. نتایج نشان دادکه فرآیند پاستوریزاسیون میزان باقی مانده متالاکسیل را در محصول به کمتر از ۵/۰ میلی گرم بر کیلوگرم (MRL) کاهش داد. میزان کاهش باقی مانده متالاکسیل در اثر فرآیند پاستوریزاسیون در دماهای ۷۰، ۷۵، ۸۰ و ۸۵ درجه سانتی گراد به ترتیب ۸۷، ۹۰، ۹۱ و۹۲ درصد بود. دو هفته پس از انبارداری محصول، باقی مانده ای از متالاکسیل در خیارشورها قابل اندازه گیری نبود