سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

احسان رنگرز – دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه یزد
احمد سوهانکار – دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه یزد

چکیده:

تحقیق حاضر جریان آرام دو بعدی سیال غیر قابل تراکم عبوری ازیک سیلندر مربعی در مجاورت یک دیوار ساکن به روش عددی و با استفاده از روش حجم محدود بررسی شده است. جریان ورودییکنواخت، سیلندر دارای دمای ثابت، دیواره ساکن در مجاورت سیلندر عایق بوده و عدد پرانتل سیال برابر با۰/۷ در نظر گرفته شده است. برای ارزیابی رفتار جریان و انتقال حرارت، تأثیر فاصله سیلندراز دیوار بر متغیرهایی از جمله ضرایب لیفت و درگ، عدد ناسلت و عدد استروهال در اعداد رینولدز ۱۰۰ ،۷۰ و ۱۵۰ بررسی شده است فیزیک جریان و عدد ناسلت روی دیوارههای سیلندر در این تحقیق به ازای فواصل سیلندر از دیوار بین ۰/۲۵ تا ۵ برابر پهنای سیلندر مورد مطالعه قرار گرفته است.