سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علی احمدی – استادیار دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی اصفهان
سیاوش جهان راد – کارشناس مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی اصفهان.
ندا ماهوش محمدی – کارشناس مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی اصفهان.
مریم خضری – دانشجوی کارشناسی ارشد فرآوری مواد معدنی، دانشگاه کاشان.

چکیده:

هدف از این تحقیق بررسی تأثیر میزان کلکتور و کفساز بر بازیابی مس و طلا از کانسار پورفیری دالی است. برای این منظور از کلکتورهای پتاسیم آمیل گزنتات و دی تیوفسفات و کف سازMIBCبا تنظیم کنندهpH آهک، برای فلوتاسیون کانه استفاده شد. نتایج نشان داد که بیشترین بازیابی مس ۹۴/۱%در غلظت کفساز MIBC 50g/t کلکتور اولیه PAX و کلکتورثانویه ۳۴۷۷Aerofloat هر کدام ۵۰g/t وpH= 10/8بدست آمد. در این شرایط بازیابی طلا ۸۹/۱%بود. با افزایش غلظت کلکتور از ۹۵ به ۷۰g/t و کفساز از ۹۵ به ۵۰g/t بازیابی نهایی و نرخ شناورسازی اولیه مس افزایش یافت. نتایج حاکی از آن است که دلیل اصلی عیار پایین فلزات در کنسانتره که کمتر از۵/۵%مس و۱۰g/t طلا است قفل شدگی کالکوپیریت و پیریت و قوی بودن کلکتورها مخصوصاً پتاسیم آمیل گزنتاتPAX) است. به نظر میرسد که خردایش مجدد کنسانتره رافر راهکار مناسبی برای افزایش عیار کنسانتره باشد نتایج آنالیزهای مینرالوژی نشان داد که بخش از طلا در به صورت محبوس در ماتریکس کالکوپیریت و بخشی نیز به صورت درگیر با ذرات سیلیس است.