سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

علیرضا قدس ولی – عضو هیئت علمی (استاد یار پژوهش) بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز ت

چکیده:

در این تحقیق تأثیر واریته زیتون (کرونایکی، روغنی محلی ایران و میشن) و غلظت آنزیم پکتینکس اولترا اس پی- ال (غلظت صفر، ۰/۰۲ و ۰/۰۴ درصد) روی میزان راندمان استخراج، کدورت، شاخص رنگ و میزان پلی فنل کل روغن استحصالی در آزمایشات فاکتوریل ۳×۳ در قالب طرح کاملاً تصادفی و در سه تکرار مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد تأثیر واریته روی کلیه فاکتورهای مورد بررسی معنیدارp<0/01 بود. اثر غلظت آنزیم روی راندمان استخراج روغن، رنگ، کدورت و پلی فنل کل اختلاف معنیدار ( (p<0/01 نشان داد در حالی که تأثیر معنی- داری( p<0/05 روی عدد یدی مشاهده نگردید. میزان رنگ و ترکیبات فنلی روغنهای استخراج شده به روش آنزیمی آبی نسبت به روغنهای شاهد با اختلاف معنیدار p<0/01 به ترتیب افزایش معادل ۱۹/۴ تا ۴۶/۴ و ۲۱/۷ تا ۲۷/۳ درصد را نشان داد میزان کدورت با اختلاف معنی دار P<0/01 کاهش معادل ۴۰/۳ تا ۶۰/۰ درصدداشت همچنین در میزان راندمان استخراج روغن با اختلاف معنیدار (p<0/01 نسبت به شاهد آزمایش افزایش معادل۲/۳ تا ۲/۷ درصدمشاهده گردید. جهت نیل به راندمان بالاتر در استحصال روغن بهتر است از آنزیم با غلظت ۰/۰۲درصد (حجمی- وزنی) استفاده شود ولی برای دستیابی به کیفیت بالاتر روغنهای استحصالی غلظتهای بیشتری از آنزیم ۰/۰۴درصد حجمی- وزنی) پیشنهاد میگردد. در صورت استفاده از آنزیم اولترا پکتینکسSP-L میانگین بازیابی روغن افزایشی معادل ۲/۵ درصد خواهد داشت و افزایش درآمد در رابطه با روغن اضافی استحصالی۳۴/۸ برابر هزینهی بالاسری تولید خواهد بود. با توجه به نتایج کمی و کیفی بدست آمده میتوان استفاده از این فرمولاسیون آنزیمی را برای تمام کشورهای تولید کننده زیتون در سراسر دنیا پیشنهاد نمود. این امر به طور قابل ملاحظهای بهبود راندمان استخراج و استانداردهای کیفی روغن را به همراه خواهد داشت.