سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

اله داد سلیم پور – عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی واحد کاشمر
حسن احمدی فر – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
حسین آروئی – عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
مهرداد نوروزی – دانشجوی کارشناسی علوم باغبانی جهاد دانشگاهی واحد کاشمر

چکیده:

بذر اغلب گونه های دارویی به جهت شازگاری اکولوژی با شرایط محیطی دارای انواع خواب می باشد. بنابراین شناخت عوامل اکوفیزیولوژیکی موثر بر خواب و ایجاد شرایط بهینه برای جوانه زنی بذر جهت تولید و پرورش گیاهان یک امر ضروری است. از انجا که تاثیر هورمون اسید جیبرلیک و اسید هیومیک بر جوانه زنی اکثر گیاهان موثر بوده است به همین منظور جهت ارزیابی خصوصیات جوانه زنی بذر گیاه داروئی آویشن برگ باریک آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با ۳ تکرار در آزمایشگاه جهاد دانشگاهی واحد کاشمر انجام شد. بذرهای این گیاه از طبیعت در سال ۱۳۸۸ جمع آوری شده بودند. تیمارهای آزمایش شامل پیش خیساندن بذر با غلظت های مختلف (صفر و ۱۰۰ و ۲۰۰ و ۳۰۰ ppm) اسید جیبرلیک و غلظتهای مختلف (صفر و ۵۰۰ و ۱۰۰۰ و ۱۵۰۰ ppm) اسید هیومیک بود. نتایج این بررسی نشان داد که اثر تیمارهای مختلف بر تحریک جوانه زنی و شکستن خواب بذرها معنی دار بود. در بین تیمارها اسید جیبر لیک با غلظتهای ۱۰۰ppm و ۲۰۰ppm و اسید هیومیک با غلظت ۱۰۰۰ppm بیشترین اثر مثبت را بر شکستن خواب و جوانه زنی بذر گیاه آویشن برگ باریک داشته اند. بیشترین میزان جوانه زنی ۷۴% در تیمار اسید جیبرلیک ۱۰۰ppm و تیمار ۱۰۰۰ppm اسید هیومیک به میزان ۶۳% و کمترین میزان جوانه زنی در تیمار شاهد هر دو آزمایش به میزان ۲۲% مشاهده شد.