سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

آرش دشتی – ایران، قزوین، دانشگاه بین اللملی امام خمینی، دانشکدهی فنی مهندسی،
محمود اسکندری نسب – ایران، کرمان، دانشگاه شهید باهنر کرمان، عضو هیئت علمی دانشکده صنعت و
ابوالفضل عبادنژاد – ایران، قزوین، دانشگاه بین اللملی امام خمینی، دانشکدهی فنی مهندسی،

چکیده:

پارامترهای هیدرودینامیکی تأثیر قابل ملاحظهای بر روی کارایی سلول های فلوتاسیون دارند. در این تحقیق تأثیر برخی از مهمترین پارامترهای هیدرودینامیکی بر روی فلوتاسیون ذرات درشت زغالسنگ با استفاده از نرم افزارDX8مورد بررسی قرار گرفته است. با استفاده از روش طراحی آزمایش فاکتوریلی پارامترهای سرعت گردش همزن، فاصله ی همزن از کف، غلظت کف ساز، نوع کف ساز و درصد جامد پالپ مورد مطالعه قرار گرفتند. تحلیل نتایج آزمایشها نشان داد که تا سرعت ۷۰۰ دور بر دقیقه،پارامترهای فاصلهی همزن از کف، سرعت گردش همزن، غلظت کف ساز و تاثیر متقابل سرعت گردش همزن و فاصله ی همزن ازکف به ترتیب دارای بیشترین تأثیر هستند. اما پس از افزایش سرعت همزن به مقادیر بالاتر از ۷۰۰ دور بر دقیقه، اثر پارامترهای سرعت گردش همزن ، فاصله ی همزن از کف ، غلظت کف ساز و تاثیر متقابل سرعت گردش همزن و فاصله ی همزن از کف به ترتیب دارای بیشترین تأثیر هستند. مقادیر بهینه پیشنهادی توسط نرم افزار برای سرعت گردش همزن، فاصله ی همزن از کف غلظت کف ساز، نوع کف ساز و درصد جامد پالپ به ترتیب ۷۰۰ دور بر دقیقه، ۳/۰ ارتفاع سلول۱۷۰ppm روغن کاج و ۱۴ % بهدست آمدند.