سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی عملیات حرارتی مواد

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

سیدمحمود بایزید – کارشناسی دانشکده مهندسی مکانیک مهندسی مواد دانشگاه تبریز
حامد اصغرزاده – استادیار دانشگاه تبریز

چکیده:

هدف از این پژوهش بهینه سازی عملیات حرارتی رسوب سختی T6 جهت دستیابی به حداکثرسختی و استحکام آلیاژ ۶۰۶۳ Al ساختار و نانوکامپوزیت تقویت شده با ذرات آلومینا می باشد درهمین رساتا این دو ماده تحت عملیات حرارتی t6 متداول تحت شرایط مختلف قرار گرفتند و نتایج حاصل از عملیات حرارتی با استفاده از روش تاگوچی مورد تحلیل قرارگرفتند پارامترهای دما و زمان حل سازی و همچنین دما و زمان پیرسازی به عنوان چهارپارامتر موثربرعملیات حرارتی رسوب سختی درروش تاگوچی درنظر گرفته شدند نتایج نشان دادند که زمان و دمای پیرسازی تاثیرشدیدی برسختی آلیاژ Al6063 نانوساختار دارند درحالیکه درنمونه نانوکامپوزیت Al2O3 – 6063Al دمای حل سازی بیشترین تاثیر را برسختی آلیاژ دارد درنهایت شرایط بهینه عملیات حرارتی رسوب سختی که باعث رسیدن به حداکثر سختی می شود به دست آمد.