سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فرنگیس قاسمی – جهرم. دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم
نجمه احمدی – اصفهان. دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

چکیده:

شناخت آفات و عوامل مؤثر برجمعیت آنها از ارکان مهم حفظ اکوسیتم هاست و موجب اعمال مدیریت صحیح در مورد آنها می شود. لذا در این مطالعه سعی شد با بررسی عوامل مؤثر بر پراکنش پروانه های خانوادهSphingidae که از افات مهم جنگلها و مراتع به حساب می آیند گامی در این جهت برداشته شود. بدین منظور، طی سال ۱۳۸۸ در سه اقلیم استان فارس، ۱۰ ایستگاه تحقیقاتی با سه پوشش گیاهی غالب جنگلی و یک پوشش مرتعی انتخاب شد. اقلیم مدیترانه ای شامل کوهمره سرخی (بلوط و ارژن) و خرک (مرتع جاشیر)، نیمه صحرایی گرم شامل ارسنجان (بنه)، کازرون (بلوط)، فیروز آباد (بادام کوهی و کنار) و نورآباد (بلوط) و اقلیم سرد شامل مارگون (گلابی وحشی) و دشمن زیاری (بلوط و بوته علفی)انتخاب گردید. ۲۷۱ نمونه شب‌پره Sphingidae شامل ۱۶ گونه (با تأیید موزه بریتانیای انگلیس) با استفاده از تور حشره گیری و پرده نوری جمع‌آوری، فرم دهی و اتاله شد. پروانه های این خانواده با جمعیت های متفاوت در همه محل های منتخب مشاهده گردید. نورآباد و ارسنجان کمترین و فیروز آباد، خرک شیراز و سپیدان بیشترین تعداد و تنوع شب پره را به خود اختصاص دادند. تغییرات آب و هوا (در تابستان و بهار بترتیب بیشتر از فصول دیگر)، شرایط اقلیمی (انتشار و تعداد بیشتر در اقلیم گرم و خشک)، پوشش گیاهی (بیشترین تعداد برگ خوار بلوط) و ارتفاع (تعداد بیشتر در مناطق مرتفع) از عوامل مؤثر بر جمعیت شب پره ها بود.