سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی در حاشیه جنوب دریای خزر

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

علیرضا احمدی سکوئی – دانشجوی کارشناسی ارشد مرتع اداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور
قدرت اله حیدری – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
خدیجه مهدوی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور

چکیده:

هدف این مطالعه بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر میزان تمایل بهره برداران جهت انعقاد قرارداد اجرای طرح‌های مرتعداری از دیدگاه بهره برداران است .جامعه آماری این تحقیق را ۶۹ نفر از بهره برداران سامان های عرفی تشکیل می‌دهند و نمونه‌های آماری از روش تصادفی با استفاده از فرمول کوکران ۳۰ نفر تعیین گردید افسر تحقیق پرسش‌نامه بوده است . اطلاعات پرسش‌نامه هاگ جمع‌آوری شده پس از مدتی با استفاده از نرم‌افزار spss16 آماره کای اسکوارو ضریب همبستگی اسپیرمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت از پنج عامل مورد بررسی ، سه عامل وضعیت اقتصادی بهره برداران ، نیت و شرایط تقیه مراتب و همکاری آن‌ها در زمان تهیه و تدوین طرح های مرتعداری از عوامل مؤثر و مرتبط به میزان تمایل بهره برداران جهت انعقاد قرارداد اجرای طرح‌های مرتع مداری می‌باشد . در صورتی که بین دو عامل تعداد بهره‌بردار و نوع بهره برداری از مراتع با میزان تمایل بهره برداران جهت انعقاد قرارداد اجرای طرح‌های مرتع داری ارتباط معنی داری وجود ندارد و مستقل می‌باشند که دلایل آن را می‌توان عدم آشنایی و آگاهی بهره برداران استفاده گروهی و برخورداری از نوع حقوق عرفی یکسان در اکثر محدوده‌های عرفی منطقه تحقیق دانست ، توصیه می‌شود در طرح ها برای افزایش تمایل بهره برداران جهت انعقاد قرارداد اجرای طرح‌های مرتع داری ، اقداماتی را در سامان های عرفی که بستر اجتماعی پایدار تر ، شرایط اقتصادی بالاتر و وضعیت کیفی مراتع بهتری دارند پیش‌بینی نمایند .