سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کاربرد مهندسی ارزش در مدیریت انرژی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهدی مومنی – استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
محمدرحیم اسفیدانی –
علی حیدری – استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

چکیده:

در این تحقیق هدف بررسی تأثیر عوامل سازمانی مؤثر بر پذیرش استفاده از نیروگاههای تولید همزمان برق و حرارتCHP مولدهای مقیاس کوچک) توسط مصرف کنندگان سازمانی است. عوامل سازمانی شامل هفت متغیر ارزش های سازمانی، ادراک، نمایندگان سازمان، اهداف و وظایف سازمان، تکنولوژی، ساختار سازمانی و منابع سازمانی است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی، از نظر روش توصیفی – پیمایشیاست. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه ای است که توسط محقق تهیه شده است. پرسشنامهها بر اساس مطالعات تئوریکی و طیف شش گزینه ای لیکرت تهیه شد. روایی محتوایی پرسشنامه از نظر اساتید و کارشناسان مثبت ارزیابی گردید. پایایی پرسشنامه نیز بااستفاده از ضریب آلفای کرونباخ به میزان۰/۹۵۵محاسبه شد. با استفاده از آمار توصیفی و روشهای استنباطی (روش تحلیل همبستگی) تجزیه و تحلیل شد. نتایج بهدست آمده از این تحقیق نشان داد که: ۱٫ کلیه متغیرهای عوامل سازمانی فوق الذکر بر بر پذیرش استفاده از نیروگاههای تولید همزمان برق و حرارت CHP مولدهای مقیاس کوچک) توسط مصرف کنندگان سازمانی موثر هستند. ۲٫ ترتیب اهمیت و اثرگذاری عوامل سازمانی به صورت منابع سازمانی، اهداف و وظایف سازمانی، ادراک، نمایندگان سازمان، تکنولوژی، ارزشهای سازمانی و ساختار سازمانی است