سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده ای

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

طیبه فردوسی – دکترای روانشناسی سلامت، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
ناعمه نوری – کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی

چکیده:

صدمات ناشی از حوادث ترافیکی، که به شدت سلامت جامعه را مورد تهدید قرارمیدهد، موجب انجام پژوهشهای متعددی در جهت بررسی عوامل روانشناختی مؤثر در آن گردیده است. در این پژوهش از جمله این عوامل دقت، شخصیت و زمان واکنش با روش تحقیق پس رویدادی بررسی شد. نمونه تحقیق شامل ۴۰۹ نفر راننده ۲۰۸ نفر راننده تصادفی و ۲۰۱ نفر راننده غیر تصادفی) بودکه با روش نمونه گیری ) تصادفی انتخاب شده بودند. ابزار پژوهش شامل آزمون دقت بوناردل، آزمون شخصیت IVPE و دستگاه سنجش زمان واکنش بود. نتایج بدست آمده حاکی از آن بود که آزمون مستقلT بین میانگینهای این سه عامل در این دو گروه در عوامل مربوط به دقت در خرده مقیاسهای موقعیت اول عادی، موقعیت کار مضاعف و زمان واکنش در خرده مقیاس زمانواکنش پیچیده با حالت انتظار و ارائه محرک نور تفاوت معنادار نشان داد اما در سایر عوامل یعنی بقیه خرده مقیاسهای دقت، زمانواکنش و کل خرده آزمونهای شخصیت معنادار نشد