سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سهراب عزیزپور – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی آب دانشگاه کردستان
پرویز فتحی – عضو هیئت علمی گروه مهندسی آب دانشگاه کردستان
سیدوحیدالدین رضوانی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی آب دانشگاه کردستان

چکیده:

دشت دهگلان به عنوان بزرگترین دشت استان کردستان به لحاظ برخوردار بودن از استعدادهای بالقوه از نظر خاک و کشاورزی همواره از اهمیت بسزائی برخوردار بوده است. مقدار بارندگی دشت دهگلان ۳۵۰ میلیمتر در سال بوده و از نظر اقلیمی جز نواحی نیمه خشک و سرد استان به شمار میآید. پتانسیل آبهای سطحی محدوده دشت دهگلان ضعیف بوده و لذا آب زیرزمینی تنها منبع عمده تأمین کننده آب مصرفی در بخشهای مختلف کشاورزی ، شرب و صنعت در این دشت میباشدبرداشت بیرویه از سفرههای آب زیرزمینی موجب افت سطح ایستابی در دشت دهگلان و ایجاد مشکلاتی نظیر کاهش کیفیت آب، افزایش هزینه پمپاژ و نشست زمین گردیده است. دما، رطوبت نسبی و بارش از جمله مهمترین پارامترهای اقلیمی تاثیر گذار بر رفتار سفرههای آب زیرزمینی محسوب میگردند . تحقیقات نشان داده است که رابطه مابین پارامترهای اقلیمی و نوسانات سطح ایستابی ارتباطی پیچیده و غیرخطی می باشد . در این تحقیق از روش شبکه عصبی مصنوعی جهت شناسائی میزان تأثیر این پارامترها بر رفتار سیستم منابع آب زیرزمینی دشت دهگلان استفاده گردید. نتایج نشان داد که پارامترهای اقلیمی رطوبت نسبی و بارش با مقدار ضریب حساسیت نسبی برابر با ۱ و۰/۶۵ بیشترین و کمترین تاثیر بر نوسانات سطح ایستابی در دشت دهگلان را دارا است.