سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس بین المللی جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

صادق صالحی – استادیار و عضو هیئت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه مازندران
غلامرضا خوشفر – استادیار و عضو هیئت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه گلستان
یوسف محنتفر – استادیار گروه اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران-گروه اقتصاد نظ
آرزو محمدی – دانشآموخته کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه مازندران

چکیده:

هدف اصلی از انجام پژوهش حاضر، بررسی نحوه اثرگذاری هدفمندشدن یارانههای انرژی بر سرانه میزان مصرف برق است.جامعهآماری تحقیق حاضر را کلیه خانوارهای ساکن شهرستان گرگان (استانگلستان) تشکیل میدهند. روش مورد استفاده پیمایش و شیوه نمونهگیری، خوشهای چند مرحلهای و روش تصادفیساده است. بر اساس فرمول منطقیکوکران حجم نمونه ۳۸۲ خانوار برآورد شد. برای جمعآوری اطلاعات مورد نیاز از پرسشنامه استفاده شده است. نتایج حاصل از تحلیل آماری داده- ها توسط نرمافزارSPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافتهها نشان داد که از بین تمام متغیرهای مورد بررسی ١۶ متغیرهای ارزش زیست محیطی، دانش زیست محیطی عام و خاص و نگرش افراد در مورد هدفمندشدن یارانهها رابطه معنی- داری وجود دارد. همچنین ارتباط معنیداری بین نگرش افراد در زمینه هدفمندشدن یارانهها و سرانه میزان مصرف برق وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که تفاوت معنیداری در متوسط سرانه میزان مصرف برق بعد از اجرای طرح هدفمندشدن یارانه ها نسبت به سال قبل رخ داده است