سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مسعود محمدطاهری – دانشجوی کارشناسی ارشد، شناسایی وانتخاب مواد مهندسی، دانشگاه فردوسی
محسن حداد سبزوار – دانشیار، گروه مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه فردوسی مشهد
محمد مزینانی – استادیار، گروه مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

مشکل تولید کردن جوشهای سالم در آلیاژهای مستحکم آلومینیوم با کاربردهای هوافضا، مانند آلیاژهای سری ۲xxx ، استفاده از روش های جوشکاری مرسوم را در صنای ع هوافضا محدود کرده است . بنابراین ازجوشکاری اصطکاکی اختلاطی (FSW) برای جوشکاری آلیاژهای مذکوراستفاده شده است. در این تحقیق، اثر عملیات حرارتی قبل از جوشکاری بر ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ آلومینیوم ۲۰۲۴ جوشکاری شده به روش FSW بررسی گردید. بدین منظور آلیاژ مذکور با دو عملیات حرارتی متفاوت پیر سازی مصنوعی (T6) و آنیل (O) تحت فرایند FSW قرارگرفته و دمای ناحیهی جوش با استفاده از دستگاه data acquisition ثبت شد. ریزساختار ب ا استفاده از میکروسکوپ ن وری و نرم افزار پردازش تصاویر بررسی گردید و پروفیل سختی در مقطع عرضی جوش به دست آمد. نتایج بررسی ریزساختار نشان میدهد که ناحیه جوش در هر دو نمونه ساختار ریزدانه ه ممحوری ناشی از تبلورمجدد دینامیکی دارد. اندازه دانه ها در هر دو نمونه در دکمه جوش برابر میباشد. سختی حاصله در ناحیه جوش برای هر دو نمونه یکسان بوده در حالی که سختی فلز پایه برای آلیاژ پیرسازی مصنوعی شده بالاتر است. کمترین مقدار سختی برای آلیاژ پیرسازی مصنوعی شده در مرز ناحیه، TMAZ/ HAZ مشاهده شد.