سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سحر صالحی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مواد ‐ دانشگاه صنعتی اصفهان
فتح اله کریم زاده – استادیار دانشکده مهندسی مواد ‐ دانشگاه صنعتی اصفهان
احمد تحویلیان – کارشناسارشد شرکتصنایع هواپیما سازی ایران

چکیده:

در پژوهشحاضر تأثیر انجام سیکل های مختلفعملیات حرارتی قبل و بعد از جوشکاری روی میکروساختار و خواصمکانیکی منطقه جوش بررسی شد . بدین منظور ابتدا ورق هایی از جنساینکونل ۷۱ به ضخامت۰/۷میلی متر با ولتاژ۱۰/۳ولت و قطبیت الکترود منفی و سرعت ۱۸cm min حرارتی پساز جوشبه صورت الف) آنیل انحلالی به مدت ۱ ساعت در ۰ و پیر سازی به مدت ۸ ساعت در ۷۲۰درجه پیر سازی و سیکل عملیات حرارتی قبل از جوشبه صورت انجام آنیل انحلالی و پیر سختی بر ساختار بررسی گردید. جهتمطالعه ریز ساختار ، فاز شناسی و خواصمکانیکی از آزمون های کشش، میکرو سختی ، میکروسکوپ الکترونی روبشی و تفرق اشعه X استفاده شد. بررسی های انجام شده نشان داد که این آلیاژ در حالتی که تحت سیکل آنیل انحلالی و پیر سختی قرار گیرد بالاترین میزان استحکام را دارا خواهد بود . بنابراین پساز انجام جوشکاری به روشقوس‐ الکترود تنگستنی برای باز گرداندن خواصمکانیکی مطلوب تحت عملیات آنیل و پیر سختی و یا پیر سختی مستقیم قرار گرفت . نتایجبررسی ها نشان داد طی فرآیند جوشکاری ، رسوبات موجود در ساختار حل شده و ساختار به حالت آنیل باز می گردد و در صورتی که قبل از جوشکاری نیز پیر سخت شده باشد