سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حبیب شاه نظری – عضو هیئت علمی گروه ژئوتکنیک دانشگاه علم و صنعت ایران
فرشاد ابراهیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

گسترش روز افزون فضاهای زیرزمینی و اهمیت آنها ، مهندسین را ملزم به طراحی دقیق و توجه بیشتر به بارگذاریهای خاص از جمله بارگذاری ناشی از انفجار اشاره کرد. برآورد و ارزیابی دقیق از اثر انفجار برای طراحی سازههای امن و مباحث پدافند غیر عامل بسیار پراهمیت میباشد. در این مقاله اثر امواج ناشی از انفجار بمب GP2000 و موج شوک به وجود آمده در اثر انفجار آن بر تونل دایروی با ابعاد متغیر و قرار گرفته در اعماق متفاوت بررسی میشود. جهت مدلسازی عددی فرآیند انفجار از نرمافزار تفاضل محدود Flac 2D استفاده شده است. در ابتدا جهت بررسی صحت کار نرمافزار Flac 2D در مدلسازی انفجار، نتایجنرمافزار با نتایج به دست آمده از آزمایش سانتریفیوژ انجام گرفته، مقایسه میشود. در ادامه تاثیر عمق و بعد سازه زیرزمینی را در سختیهای متفاوت خاک در برابر امواج انفجاری و اثر آن بر کرنش ایجاد شده در پوشش تونل و همچنین جابجایی تاج تونل و فشار انفجار را مورد بررسی قرار میگیرد