سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدرضا شعاعی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت

چکیده:

استفاده از بتن پلاستیک برای ساخت دیوار آب بند یکی از راه های کاهش و کنترل تراوش آب می باشد. مشخصات دیوار آب بند در پی آبرفتی باید به گونه ای باشد که با مح یط اطراف سازگاری مناسبی در برابر نیروهای اعمالی داشته باشد. نفوذپذیری کم وداشتن رفتار پلاست یک و انعطاف پذیری بالا از خواص ا ین نوع بتن می باشد. در برخی از پروژه ها ی سد ساز ی به علت تسریع در اجرای سد، پیمانکار قصد دارد ابتدا خاکریزی سد خاکی را انجام دهد و سپس از تراز مورد نظر، د یوار آب بند بتن پلاستیک را از درون هسته رسی تا آبرفت و سنگ بستر اجرا نماید. با توجه به آن که سرعت اجرای خاکریزی می تواند بالا باشد، هر چه عمق خاکر یزی بی شتر باشد، اجرا ی پروژه تسر یع می شود اما اولاً وقت ی ارتفاع د ی وار آب بند افزا یش م ی یابد، می تواند در ق یمت آن تاثیر گذارد و ثان یاً وجود ی ک المان نسبتاً بلند و صلب تر از مصالح رس ی در هسته سد ممکن است به ا یجاد خطرات ی برا ی سد منجر شود در این مطالعه، این مساله به کمک نرم افزارPLAXIS بررسی شده است و در آن اثر تغییرات عوامل مختلفی همچون عمق نفوذ دیوار آب بند به داخل هسته سد و مشخصه ها ی مقاومت ی مصالح هسته رسی و پی آبرفتی مورد بررس ی قرار م ی گی رد. هدف اصل ی، مطالعه اثر این عوامل در تشکیل نقاط پلاستیک در بدنه و پی سد خاکی و بررسی محل نقاط پلاستیک (ناحیه خمیری) می باشد