سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مجید نامداری – دانشجوی کارشناسی ارشد
شاهین رفیعی – دانشیار گروه مهندسی ماشینهای کشاورزی دانشکده مهندسی وفناوری دانشگاه
علی جعفری –

چکیده:

دقت در شرایط اجرای شخم و بررسی تأثیر آنها باعث رسیدن به اهداف مطلوب عملیات شخم میشود. قطر متوسط وزنی کلوخههاMWD) و میزان برگردان خاک از شاخصهایی هستند که در بررسی ویژگیهای یک شخم حائز اهمیت هستند. در این مطالعه تأثیر دو سطح عمق شخم شامل ۲۰-۱۵ و۳۰-۲۵ سانتیمتر و دو سطح سرعت پیشروی شامل ۳ و۵/۵کیلومتر بر ساعت برMWD و میزان برگردان خاک مورد بررسی قرار گرفت. در انجام این مطالعه از آزمایشهای فاکتوریل در قالب بلوک کامل تصادفی و با سه تکرار استفاده شد. نتایج تأثیر معنیدار عمق شخم و سرعت پیشروی را برMWD نشان داد. بر اساس مقایسه میانگینها اندازه کلوخههای ایجاد شده در عمق شخم ۲۰-۱۵سانتیمتر بهطور معنیداری از کلوخههای ایجاد شده در شخم ۳۰-۲۵سانتیمتری کوچکتر میباشندبا افزایش سرعت پیشروی نیزMWD بهطور معنیداری کوچک شد. اگرچه نتایج مطالعه عدم تأثیر معنیدار هر دو فاکتور عمق شخم و سرعت پیشروی را برMWD و میزان برگردان خاک نشان داد ولی مشاهدات مزرعهای ومقایسه میانگینها نشان داد که با کاهش عمق شخم، میزان برگردان خاک بیشتر شده و شاخصMWD نیز بهبود نشان میدهد. همچنین میتوان گفت که برای بهبود میزان برگردان خاک و کاهش اندازه کلوخهها بایستی از سرعت۵/۵کیلومتر بر ساعت استفاده کرد.