سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسن ذوقی – استادیار، دانشکده عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، البرز، ایران
مجتبی اسماعیلی دهج – کارشناسی ارشد مهندسی عمران- راه و ترابری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ته
مرتضی اسماعیلی دهج – کارشناس مهندسی عمران – عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، مرکزی

چکیده:

تصادفات ترافیکی یکی از نگرانیهای مهم جامعه امروز است که از حدود یک قرن پیش با تولید اولین وسیله نقلیه آغاز شده است. با وجود این نگرانی، به دلیل هزینههای هنگفت اجتماعی و اقتصادی جهت رفع این مسئله، مشکلات ایمنی ترافیکبه طور پیوسته در حال افزایشاست. برخوردهای ترافیکی۱ در تقاطعها یکی از گزینههای تشخیص ایمنی موقعیتها میباشند که اغلب منجر به تصادفات میشود. منظور از برخوردهایترافیکی مشاهده وضعیتی بین یک یا چند استفاده کننده از مسیر میباشد که در آن به دلیل تخلف یک یا چند استفاده کننده، سایر استفاده کنندگان از مسیر برای جلوگیری از برخورد و یا تصادف مجبور شوند یکمانور گریزی را انجام دهند، است. این مانور گریز میتواند ترمز شدید، تغییر ناگهانی مسیر و … تعریف شود. هدف از این مطالعه تجزیه و تحلیل عرض خطوط مسیر اصلی در تقاطعهای بدون چراغ راهنمایی ۲ و تأثیر آن در ایمنی حرکت گردش به چپ وسایل نقلیه از راه فرعی به اصلی(گردش به چپ مستقیم DLT) میباشد. با استفاده از آنالیزهای تعداد و شدت برخوردهای رخ داده شده در حرکت گردش به چپ مستقیم، میتوانیم عرض بهینه خطوط عبور در تقاطعهای بدون چراغ راهنمایی را تعیین کنیم. این عرض بهینه میتواند باعث افزایشهرچه بیشتر ایمنی تردد وسایل نقلیه در تقاطعها شود