سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حیدر همتی – کارشناس ارشد سازه هیدرولیکی و کارشناس امور مهندسی در شرکت مهندسین مش
جلال بازرگان – استادیاردانشکده فنی دانشگاه زنجان و مدیر امور سدسازی شرکت مهندسین م
مصطفی شهبازی – کارشناس ارشدخاک و پی
امیرحسین سالمی – کارشناس ارشد محیط زیست

چکیده:

ضریب زبری یکی از مهمترین عوامل موثر در طراحی کانا لها بوده که تعیین هر چه دقی قتر آن منجر به طرحی اقتصاد یتر وبهین هتر م یگردد. از این رو در این تحقیق ابتدا میزان تأثیر عوامل مختلف هیدرولیکی و هندسی بر ضریب زبری در کانال مستطیلی با استفاده از نتایج داد ههای آزمایشگاهی، تعیین گردیده و سپس با استفاده از تحلی لهای آماری روش مناسب برای محاسب هی ضریب زبری در کان ا لهای مستطیلی با توجه به میزان تأثیر هر کدام از عوامل مورد بررسی، ارائه شده است. در انتها میزان صحت عملکرد فرمول ارائه شده در مقایسه با سایر فرمولهای معتبر بوسیله نتایج داد ههای آزمایشگاهی، بررسی گردیده است. نتایج آزمایشات نشان م یدهد که با افزایش قطر مصالح و همچنین ضخامت لایه مصالح ریخته شده در داخل کانال، میزان ضریب دارسی -ویسباخ افزایش م یدهد.