سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

هدی مشکورنیا – کارشناس ارشد سازه های آبی
محمود شفاعی بجستان – استاد گروه سازه های آبی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اه

چکیده:

در این تحقیق آزمایشگاهی که به منظور بررسی اثر پارامتر هندسی طول سرریز Bendway در قوس تند ۹۰ درجه بر پروفیل طولی خط القعر می باشد با قراردادن ۷ سرریز Bendway در ساحل خارجی قوس ۹۰ درجه با ارتفاع ۵ سانتی متر ، زاویه قرارگیری ۳۰ درجه نسبت به خط عمود بر ساحل خارجی و با نسبت های ۰/۱۵ ، ۰/۲ و ۰/۲۵ طول مستقیم سرریز به عرض فلوم (طول مستقیم= ۱۰-۸-۶ سانتی متر) و تحت عدد فرود ورودی ۰/۱۹۲ که این مقدار پایین تر از آستانه حرکت ذرات وعدد فرود خروجی ۰/۳۰۲۳ که این مقدار بالاتر از آستانه حرکت ذرات ، پروفیل طولی بستر مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بررسی ها نشان داد که کمترین حجم آبشستگی مربوط به سرریزی است که طول مستقیم آن ۰/۲ عرض فلوم می باشد .