سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی مهرپویان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ، دانشکده کشاورزی،

چکیده:

به منظور تعیین بهترین زمان شروع وجین و طول دوره ی حذف علف های هرز در محصول ذرت در منطقه میانه، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه در سال ۱۳۸۸ انجام شد. زمان شروع وجین در سه سطح شامل : ۱۵ و ۲۵ و ۳۵ روز پس از رویش ذرت و طول دوره های مختلف کنترل علف های هرز شامل : ۸ و ۱۶ و ۲۴ روز بودند. نتایج نشان دادکه کمترین وزن خشک علف هرز مربوط به تیمار شروع وجین از ۳۵ روز بعد از رویش ذرت به مدت ۲۴ روز بود. بیشترین عملکرد دانه نیز مربوط به تیمار شروع وجین از ۱۵ روز پس از رویش به مدت ۲۴ روز ، ۱۵ روز بعد از رویش ذرت به میزان ۹/۵ تن در هکتار بود و کمترین میزان آن مربوط به تیمار وجین به مدت ۲۴ روز، ۳۵ روز پس از رویش ذرت به میزان ۳/۲ ن ت در هکتار بود. بیشترین عملکرد دانه مربوط به تیمارشروع وجین ۱۵ روز پس از رویش و کمترین مقدار آن مربوط به تیمارشروع وجین ۳۵ روز پس از رویش بود. در مورد اثرات اصلی دوره کنترل بیشترین مقدار عملکرد مربوط به تیمار وجین به مدت ۲۴ روز و کمترین میزان آن مربوط به تیمار وجین به مدت ۸ روز بود. بیشترین میزان وزن هزار دانه مربوط به تیمار وجین به مدت ۲۴ روز ، ۱۵ روز بعد از رویش ذرت و کمترین میزان آن مربوط به تیمار وجین به مدت ۸ روز ، ۳۵ روز بعد از رویش ذرت بود. در کل بهترین تیمار شروع وجین ۱۵ روز بعد از رویش با طول دوره وجین به مدت ۲۴ روز می باشد.