سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی فناوریهای معدنکاری ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

جمال زادهش – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک سنگ، دانشکده معدن، نفت و ژئوفیزیک دانشگ
سیدمحمد اسماعیل جلالی – دانشیار دانشکده معدن، نفت و ژئوفیزیک
احمد رمضان زاده – استادیار دانشکده معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

تحلیل، طراحی و پیش بینی عملکرد سازه هایی که در داخل و یا بر روی توده سنگ ها ساخته می شوند ملزوم درک صحیح ویژگی های مکانیکی (مقاومت و تغییر شکل پذیری) توده سنگ های درزه دار می باشد. به دلیل وجود ناپیوستگی های متعدد با طبیعت آماری ویژگی های هندسی و ژئومکانیکی آنها، پیش بینی دقیق ویژگی های مکانیکی و تغییر شکل پذیری توده سنگ های درزه دار خیلی مشکل می باشد. به دلیل وجود شبکه پیچیده شکستگی ها، رفتار مکانیکی توده سنگ های درزه دار ویژگی های تأثیر مقیاس و آنیزوتروپی از خود نشان می دهند. یافتن Representative Elementary Volume (REV) و ویژگی های آن از مسائل مهم رفتار وابسته به مقیاس توده سنگ ها می باشد. بررسی چگونگی تغییر پارامترهای مقاومتی و تغییر شکل پذیری بلوک های سنگی که شامل سنگ بکر و درزه هایی با ا ندازه محدود می باشد نسبت به پارامترهای هندسی درزه و یافتن ممکن REV و ویژگی های مرتبط آن با پارامترهای هندسی درزه از اهمیت شایانی برخوردار است. در این تحقیق، جهت انجام بررسی ذکر شده، روش عددی اجزاء مجزا (نرم افزار UDEC) به عنوان ابزار تحلیل تنش در دو بعد بر روی بلوک های سنگی شامل درزه های مختلف با طول های مختلف استفاده شده است. در نهایت با توجه به تحلیل های انجام گرفته تأثیر طول درزه بر مقاومت معادل توده سنگ مشخص شده است.