سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدهاشم عزیزی – کارشناسی ارشد زراعت،
فاطمه سادات مرتضوی زاده – دانشجوی مهندسی آب و خاک، پیام نور ابرکوه
محمدرضا نعمتی زاده –

چکیده:

شوری از عوامل عمده در جهت کاهش عملکرد محصولات زراعی به ویژه گندم می باشد. به منظور بررسی تأثیر شوری روی برخی صفات مورفوفیزیولوژیکی رقم های گندم در یک سال آزمایشاتی به صورت جداگانه در مراحل مختلف رشد انجام گردید.در سال ۱۳۸۸ آزمایشی در دو مزرعه واقع در شهرستان ابرکوه انجام شد که یکی با آب شیرین ۱/۵EC به عنوان مزرعه شاهد و دیگر مزرعه ای با آبشور ۱EC نبود که صفاتی از قبیل ارتفاع بوته ، تعدا سنبله ؛ تعداد پنجه بارور و پنجه غیر بارور، سطح برگ پرچم ، وزن خشک برگ پرچم SLW و SLA عملکرد اقتصادی ، وزن هزار دانه ، شاخص برداشت و عملکرد بیولوژیک محاسبه گردید. نتایج آزمایش نشان داد که صفات ارتفاع بوته سطح برگ پرچم SLW و SLA عملکرد اقتصادی وزن هزار دانه، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت از نظر آماری اختلاف معنی دار داشتند(P< 0.01 صفات تعداد سنبله ، تعداد پنجه بارور و غیر بارور اختلاف معنی دار نشان ندادند.آزمایش بررسی تأثیر شوری در مرحله جوانه زنی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی در سه تکرار انجام گردید