سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فروغ رحمتی – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گر
حسین شریفان – استادیار، گروه آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران
سمیه فرزادمنش – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گر

چکیده:

اطلاع از چگونگی تغییرات هدایت هیدرولیکی خاک ) k ( نسبت به مکان و زمان برای بهینهسازی مدیریت آب و خاک بسیار ضروری میباشد. در این تحقیق یک قطعه زراعی با بافت لوم سیلتی از اراضی مزرعه نمونه دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان انتخاب گردید تا دقت عمل دو روش چاهک معکوس و پرمامتر گلف در تعیین هدایت هیدرولیکی اشباع خاک با شوریهای مختلف مورد ارزیابی قرار گیرد. بررسیهای نتایج نشان داد که در هر دو روش افزایش شوری درخاک اشباع که سطح ایستابی نیز بالا میباشد، باعث کاهش ضریب هدایت هیدرولیکی گردیده است