سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مجید قصاب محمد آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد علف های هرز دانشگاه گلبهار
سید مجتبی سعادت – کارشناس کشاورزی، مزرعه نمونه آستان قدس رضوی
مهدی نصیر پور – کارشناس کشاورزی، مزرعه نمونه آستان قدس رضوی
حسن بیات – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

به منظور ارزیابی اثر تنش شوری بر جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه ۸ رقم ذرت، آزمایشی به صورت فاکتوریل با چهار تکرار در شرایط بدون تنش شوری و واجد تنش ( تنش در ۳ سطح ۵۰ و ۱۰۰ و ۱۵۰ میلی مولار) درپتری دیش های به قطر ۱۱ سانتی متر در مزرعه نمونه به مورد اجرا گذاشته شد. درصد جوانه زنی، شاخص قدرت بذر، نسبت طول ریشه چه به ساقه چه (R/S) در طی آزمایش اندازه گیری و تجزیه واریانس انجام شد. نتایج آنالیز نشان داد که با افزایش سطح شوری درصد و سرعت جوانه زنی در اکثر ارقام روند کاهشی نشان می دهد، هر چند ارقام مقاومی هم مشاهده می شود که در هیچ یک از سطوح شوری، جوانه زنی آنها تحت تاثیر قرار نگرفته و یا تاثیر آن معنی دار نبوده است. در نهایت از بین هشت رقم مورد آزمایش ارقام DKC 6876 و DKC 6677 و MAXIMA به ترتیب حساس ترین ارقام DKC 6315 و SINGL CROSS 704 و DKC 6589 به ترتیب مقاوم ترین ارقام نسبت به شوری می باشند، رقم C 955 نیز نسبت به سه سطح شوری مقاومت نشان داد. بین شاخص بنیه بذر و طول گیاهچه، در ارقام مورد آزمایش تفاوت معنی داری مشاهده نشد.