سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

پریسا ناظری – کارشناس ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج و عضوء باشگاه پژوهشگران جوان
علی کاشانی – استاد دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی آزاد کرج
مجتبی میرآخوری – کارشناس ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج و عضو باشگاه پژوهشگران جوان
فاطمه میر شکاری – کارشناس ارشد زراعت دانشگاه آزاد اهواز

چکیده:

هدف از آنالیز شاخص های فیزیولوژیکی رشد، تفسیر وتشریح عکس العمل گیاهان به یک محیطی معین است. به منظور بررسی تأثیرکود زیستی میکروبی فسفاته گرانوله و کود شیمیایی فسفرسوپرفسفات تریپل بر شاخص های فیزیولوژیکی رشد لوبیا سفید رقم دانشجو در شهرستان مهران، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۳ تکرار اجرا گردید. تیمارهای آزمایشی شامل استفاده از کود شیمیایی فسفر سوپرفسفات تریپل در ۵ سطح (عدم استفاده از کود شیمیایی، استفاده از ۲۵% شیمیایی، استفاده از ۵۰% کود شیمیایی فسفر، استفاده از ۷۵% کود شیمیایی فسفر، استفاده از ۱۰۰% کود شیمیایی فسفر و کود زیستی فسفر گرانوله حاوی روی در ۲ سطح (عدم استفاده از کود زیستی میکروبی فسفاته ، استفاده از کود زیستی میکروبی فسفر) مورد بررسی قرار گرفتند. صفاتی نظیر وزن خشک کل شاخص سطح برگ اندازگیری شدند. برای دست یابی به روند تغییرات تجمع وزن خشک اندام هوایی در طول فصل رشد معادلات متعددی مورد آزمون قرار گرفت. نتایج حاکی از آن بود که تجمع ماده خشک تحت تاثیر تیمارهای کود شیمیایی فسفر و کود زیستی میکروبی فسفاته مصرفی قرار گرفته است، بطوری که سطوح ۷۵% ، ۵۰% کود شیمیایی فسفر و همچنین استفاده از کود زیستی میکروبی فسفاته دارایی بهترین وضیعت بودند و بیشترین وزن خشک کل و شاخص سطح برگ در این تیمار مشاهده شدند.