سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مهشید سعادتمند – دانشجوی کارشناسی ارشد، علوم گیاهی دانشگاه پیام نور اصفهان
مهدی یوسفی – استادیار گروه زیست شناسی دانشگاه پیام نور اصفهان
شکوفه انتشاری – استادیار گروه زیست شناسی دانشگاه پیام نور اصفهان
نسرین محمد آقا رفیع – دانشجوی کارشناسی ارشد، علوم گیاهی دانشگاه پیام نور اصفهان

چکیده:

در گیاهان دارویی متابولیتهای ثانویه اهمیت زیادی دارند و عواملی که بر کمیت و کیفیت این متابولیتها مؤثرند مورد توجه می باشند. گاوزبان ایرانی (Echium amoenum Fisch. & C. A. Mey.) گیاهی علفی، دو ساله و روز بلند از تیره بوراژیناسه است که دارای کرکهای خشن زیادی میباشد و در مناطق شمالی ایران یافت میشود. هدف این مطالعه بررسی تأثیر سیلیسیم بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی این گیاه است. بذرهای گیاه پس از ضد عفونی در محیط کشت بدون خاک کاشته و پس از گذشت ۴ هفته با سیلیسیم (سیلیکات سدیم) در سطوح ۰ و ۰/۲ و ۰/۷ میلیمولار به مدت ۳ هفته تیمار شدند. سپس از برگ آنها مقاطع میکروسکوپی تهیه شد. این مقاطع پس از رنگ آمیزی با میکروسکوپ نوری مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج تفاوت معنی داری را در وزن خشک اندام هوایی، تعداد روزنه در واحد سطح و قطر کوتیکول نسبت به شاهد نشان داد. بیشترین تأثیر در تیمار ۰/۲ میلیمولار سیلیسیم مشاهده گردید به استثنای قطر کوتیکول که با افزایش غلظت سیلیسیم به ۰/۷ میلیمولار نیز افزایش نشان داد. بنابراین غلظت ۰/۲ میلیمولار سیلیسیم را میتوان غلظت مناسب برای گیاه در نظر گرفت.