سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امیرعلی نجم – عضو باشگاه پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن / مربی مدعو ،دانش
محمدرضا حاج سیدهادی – استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن ، گروه زراعت ، رودهن ، ایران
محمود قراویری – دانشجوی کارشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن ، گروه زراعت و اصلاح
اسماعیل پناهی – دانشجوی کارشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن ، گروه زراعت و اصلاح

چکیده:

این تحقیق به منظور بررسی تأثیر سیستم های تولید بر عملکرد و اجزاء عملکرد گیاه سیب زمینی در بهار ۱۳۸۹ در مزارع تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار انجام شد. تیمار ها شامل سه سیستم تولید ارگانیک ، تلفیقی و متداول بودند. در پایان فصل رشد عملکرد در واحد سطح ، تعداد غده ، درصد غده های درشت، متوسط و ریز، عملکرد بازار پسند و عملکرد غیر بازار پسند مورد محاسبه قرار گرفت. نتایج نشان داد که سیستم های تولید تأثیر معنی داری را بر عملکرد غده، تعداد غده و عملکرد بازار پسند غده دارا بودند. به طوری که بالاترین میزان این صفات از سیستم تولید متداول حاصل گردید( به ترتیب ۳۰.۳۳ تن در هکتار ،۸۵.۵۱ عدد در متر مربع و ۲۴.۱۲ تن در هکتار) و پایین ترین میزان این صفات نیز از سیستم تولید ارگانیک به دست آمد ( به ترتیب ۱۶.۳۵ تن در هکتار ، ۴۹.۱۹ عدد ۱۳.۰۶ تن در هکتار). همچنین نتایج نشان می دهد که در کلیه صفات ذکر شده تیمارهای متداول و تلفیقی از لحاظ گروه بندی LSD در سطح ۵ درصد در یک گروه آماری قرار گرفته اند.