سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امیرعلی نجم – عضو باشگاه پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن / مربی مدعو ،دانش
محمدرضا حاج سیدهادی – استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن ، گروه زراعت ، رودهن ، ایران
کیانوش شیرمحمدی – مربی مدعو ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن ، گروه زراعت و اصلاح نباتات،
رضا شامرادی – کارشناس، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، گروه زراعت و اصلاح نباتات ، ر

چکیده:

[محمود قراوبری] – دانشجوی کارشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن ، گروه زراعت و اصلاح نباتات، رودهن، ایران

این تحقیق به منظور بررسی تأثیر سیستم های تولید بر وزن تر و خشک اندام های هوایی و عملکرد گیاه سیب زمینی در بهار ۱۳۸۹ در مزارع تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار انجام شد. تیمار ها شامل سه سیستم تولید ارگانیک ، تلفیقی و متداول بودند. در ۱۰۰روز بعد از کاشتن غده ها به منظور تعیین وزن تر و خشک برگ، ساقه و کل اندام های هوایی نمونه برداری از اندام های هوایی انجام شد. همچنین در پایان فصل رشد عملکرد در واحد سطح نیز تعیین گردید. نتایج نشان داد که سیستم های تولید دارای اثرات معنی داری بر کلیه صفات اندازه گیری شده بودند. به طوری که بالاترین میزان وزن تر و خشک اندام های هوایی و عملکرد( به ترتیب ۴۷۴.۷۵ گرم بر بوته و ۶۵.۲۰۰ گرم بر بوته و ۳۰٫۳۳ تن در هکتار) از تیمار متداول و پایین ترین میزان این صفات از تیمار ارگانیک ( به ترتیب ۲۷۲.۴۰ گرم بر بوته ،۳۶.۷۷۸ گرم بر بوته و ۱۶.۳۵ تن در هکتار) بدست آمد.