سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی رمضانیان لنگرودی – دانشجوی کارشناسی ارشد
حبیب رجبی مشهدی – دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
مرتضی رحیمیان – دانشجوی دکتری

چکیده:

یکی از مسائلی که بر روی عملکرد بازار برق تأثیر نامطلوب میگذارد، مسأله قدرت بازار است که سبب کاهش رقابتپذیری و کارایی بازار برق میگردد. ازاین رو تشخیص پتانسیلهای بکارگیری قدرت بازار امری مهم و حیاتی است تا سیاستگذاران بازار بتوانند با اتخاذ سیاستهای مناسب، قدرت بازار را کاهش دهد. همواره از تمرکز بازار به عنوان یکی از تأثیرگذارترین فاکتورها در افزایش پتانسیل بکارگیری قدرت بازار یاد میشود. از معروفترین شاخصهایی که برای تعیین میزان تمرکز بازار استفاده میشود شاخصHHIاست. در این مقاله، یک روش تحلیلی جهت تعیین بازه تغییرات شاخصHHI بکار گرفته شده و بر اساس آن، کارایی سیاست پراکندهسازی در کاهش قدرت بازار ارزیابی شده است. جهت دستیابی به تخمین دقیقتری از بازه تغییرات تمرکز بازار، روش تحلیلی موجود با توجه به اطلاعات تجربی از روند قیمتدهی تولیدکنندگان اصلاح و فرمولبندی میشود