سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمدرضا ساسولی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران
ایرج صالح – استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده:

با توجه به اهم یت بخش کشاورز ی در اقتصاد ا یران و ن یز تأث یر س یاست ها ی پول ی و مال ی بر این بخش و اهمیت اتخاذ س یاست های مناسب پول ی و مال ی، این مطالعه تأثیر این نوع سیاست ها را بر ارزش افزوده این بخش از اقتصاد مورد توجه قرار م ی دهد . به منظور بررسی تأثیر کوتاه مدت و بلندمدت سیاست ها ی پول ی ومالی بر ارزش افزوده بخش کشاورز ی، از داده ها ی سال ها ی ۱۳۵۶-۱۳۸۳ و از فرم تابع لگار یتمی و رهیافت تحل یل همجع ی موسوم به ARDL و الگوی تصیح خطا ECM استفاده شده است . نتا یج تحقیق نشان می دهد که هز ینه ها ی دولت بر ارزش افزوده بخش کشاورز ی تأث یر مثبت دارد و با افزا یش یک درصد هزینه های دولت، ارزش افزوده بخش کشاورز ی ۵ درصد افزا یش م ی یابد . اما س یاست ها ی پول ی دارای اثر منف ی بوده و با یک درصد افزا یش در حجم نقد ینگی، به م یزان ۲۳ درصد از ارزش افزوده بخش کشاورزی کاسته م ی شود . الگوی تصح یح خطا نشان دهنده آن است که در کوتاه م دت با افزا یش یک درصد هز ینه ها ی دولت در بخش کشاورز ی باعث ۴/۵ درصد افزا یش درارزش افزوده بخش کشاورزی و یک درصد ی افزایش حجم نقدینگی باعث ۱۹ درصد کاهش در ارزش افزوده ا ین بخش می گردد . علامت ضر یب جمله تصح یح خطا نشان دهنده آن است که در هر سال ۳۶ درصد از عدم تعادل یک دوره در ارزش افزوده در دورۀ بعد تعدیل می شود