سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علیرضا صفاری – مسؤل گلخانه
حسین علیدادی – استاد یار گروه مهندسی بهداشت محیط – دانشکده بهداشت مشهد
علی نجفی – مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد

چکیده:

این تحقیق به منظور بررسی تأثیر مقدار و برهمکنش کودهای آلی، روی عملکرد زعفران در سالهای ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ در مزرعه شماره یک کارخانه کود آلی سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد به صورت بلوکهای کامل تصادفی در قالب طرح فاکتوریل با ۴ تکرار انجام گرفت. فاکتورهای طرح شامل ۳ نوع کود به صورت (کمپوست پسماند شهری، ورمی کمپوست و کمپوست گرانوله گوگرددار) و سطوح مختلف کود در ۲ سطح (۸ و ۱۶) کیلوگرم بودند. نتایج تجزیه واریانس داده ها نشان داد که اثر نوع کود، مقدار کود و اثر متقابل آنها بر شاخص عملکرد زعفران در سطوح احتمال ۱% و ۵% معنی دار شد. مصرف کود کمپوست پسماند شهری با مقدار ۸ کیلوگرم در کرتهایی به مساحت ۲۰ متر مربع(معادل ۸ تن در هکتار برای مدت ۲ سال) بر عملکرد زعفران بسیار مثبت بود.