سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

بهزاد اسمعیلیان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه بیرجند
مجید جامی الاحمدی – عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند
محمدحسن سیاری – عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند

چکیده:

به منظورارزیابی تاثیر سطوح مختلف شوری ورژیم های آبیاری روی عملکرد و اجزای عملکرد خلر آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در سه تکرار در سال زراعی۸۹-۸۸ در مزرعه ی تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند به اجرا درآمد، بذر مورد کاشت از رقم محلی منطقه می باشد. فاکتور های آزمایش شامل تیمار شوری در۳ سطح (۴۲/۱، ۴۵/۳ و ۷/۵)دسی زیمنس بر متر و سه رژیم آبیاری شامل(۲۵، ۵۰ و ۷۵ درصد از ظرفیت زراعی خاک مزرعه )می باشند. نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده ها نشان داد که تیمارهای شوری و رژیم های آبیاری باعث کاهش وزن هزار دانه،عملکرد دانه و تعداد غلاف در بوته شده در صورتی که تیمار های فوق تأثیر معنی داری بر شاخص برداشت نداشت.