سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی کشیتی – دانشجوی کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت
هرمزد نقوی – استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان

چکیده:

از آنجا که اهمیت فضای سبز شهری در حیات شهر و پایداری آن و تأثیرات فیزیکی و طبیعی و اجتماعی آن در سیستم شهری انکارناپذیر است، به همین علت کاربری فضای سبز در شهرها و سرانه آن یکی از مباحث اساسی در برنامه ریزی ومدیریت شهری تلقی می شود. با توجه به پایین بودن میانگین بارندگی وضعیت آب و هوایی خاص و سایر عوامل، زمینه مساعد جهت تشکیل و گسترش خاکهای شور در بخشهای خشک ونیمه خشک کشور فراهم است. در این راستا ، میتوان از مصرف آب های شور با کیفیت پایین با آب های غیر متعارف برای رفع این تنگنا بهره گرفت. این تحقیق به منظور بررسی واکنش گیاه زینتی گل آهار به آب شور چاه های موجود شهر کرمان )که دارای EC بالایی هستند( و امکان سنجی کشت این گیاهان در فضای سبز شهری کرمان انجام گرفت. ایران کشوری وسیع با تنوِع آب و هوایی است . از این رو ازاستعداد طبیعی برای رویش انواع گیاهان چون گل ها و گیاهان زینتی برخوردار است. گل آهار ) Zininas L ( ازگیاهان یکساله تیره مرکبه یا کمپوزیته ( Compositae ( و از گلهایی است که از خیلی قدیم کاشتن آن در ایران معمول میباشد. خصوصیات جالب گل آهار مانند تنوع رنگ، دوره طولانی گلدهی، تحمل خشکی، روشهای ازدیاد آسان، رشد سریع،انعطافپذیری این گیاه را گزینهای مناسب برای کشت در صنعت گلکاری کرده است. در مقایسه آب مناطق مختلف مشخص شد که استفاده از آب شهر )آشامیدنی( به عنوان آب آبیاری در مجموع تمامی صفات اندازه گیری شده گل آهاربهترین نتیجه ممکن را دست داد. بعد از آن آبی که مناطق شهرداری، ابوحامد و پارک شهر تهیه شده بود بهترین نتیجه را داشتند. به این صورت که با افزایش شوری آب مناطق در صفات اندازه گیری شده کاهش رخ می داد