سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علیرضا صفاری – سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری مشهد، نبش آزادی ۲۱
محمدج جلینی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، روبه روی پلیس راه طرق
محمد بازوبندی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، روبه روی پلیس راه طرشت

چکیده:

ایران سرزمینی است خشک با نزولات جوی بسیار کم، به طوری که اگر میانگین بارندگی در سطح کره زمین رابا متوسط بارندگی سالانه ایران مقایسه کنیم، ملاحظه خواهد شد که بارندگی در ایران حتی کمتر از یک سوم متوسط بارندگی در سطح دنیاست.بنابراین باید پذیرفت که خشکی در ایران یک واقعیت اقلیمی است لذا نیاز به برنامه ریزی دقیق تر برای استفاده بهینه از منابع آب موجود به ویژه در بخش کشاورزی که قسمت عمده مصرف آب کشور راتشکیل می دهد، احساس می گردد. تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر سطوح مختلف آب مصرفی و روش های آبیاری قطره ای و خاک پوش پلاستیکی سیاه در کنترل علف های هرز مزارع گوجه فرنگی در مرکز تح قیقات کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی در سال ۱۳۸۷ انجام پذیرفت . این تحقیق در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۳تکرار مورد بررسی قرار گرفت . عوامل مورد مطالعه شامل سطوح مختلف آب در سه سطح ( ۸۰،۶۰ و ۱۰۰ درصد نیازآبی گیاه ) در کرتهای اصلی ، روش آبیاری قطره ای به دو صورت (سطحی و زیر سطحی) در کرتهای فرعی و پوشش خاک پوش به دو روش زمین لخت( بدون پوشش ) و خاک پوش پلاستیکی سیاه در کرتهای فرعی فرعی بودند . نحوه استفاده از خاک پوش به صورت پوشش سطح تمام جوی و پشته از پلاستیک و تیمار بدون پوشش بود . نتایج تجزیه واریانس داده ها نشان داد ، اثرات اصلی و متقابل فاکتورهای آزمایش در سطح احتمال ۱% معنی دار شدند . در تیمار خاک پوش سیاه ، متوسط وزن خشک هر بوته علف هرز شامل تاج خروس ، Amaranthus retroflexus ،تاج ریزی Solanum nigrum ، خرفه ،، Portulaca oleracea ،اویارسلام Cyperus esculentus ،گل جالیز،Orobanch spp،وپیچک Convolvulus arvensis،و ۱/۵۷گرم و در تیمار بدون خاک پوش شامل همین علف های هرز ۷/۷۶ گرم بود . کارایی مصرف آب از ۶۰ درصد نیاز آبی به ۱۰۰ درصد نیاز آبی کم شد و به همان میزان عملکرد گوجه فرنگی افزایش یافت. در دو سطح ۸۰ و ۱۰۰ درصد، اختلاف معنی داری از نظر عملکرد میوه وجود نداشت. نتایج این آزمایش نشان داد که سطح آبی ۸۰ درصد همراه با آبیاری قطره ای زیر سطحی و خاک پوش بهترین روش در افزایش عملکرد گوجه فرنگی بود ضمن اینکه علفهای هرز نیز به وسیله این روش کنترل شدند.