سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سید محمدرضا رضایی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر دانشکده کشاورزی دانشگاه آز
هوشنگ غلامی – کارشناس تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی فریمان

چکیده:

سنبل الطیب گیاه علفی چند ساله است که برگها، ریشه ها و ریزومهای آن به عنوان دارو کاربرد دارد. بذر این گیاه ریز و دارای وزن متوسط هزار دانه ۰/۵ تا ۰/۶ گرم است. کشت غیر مستقیم در اواسط تابستان و نیمه دوم تیر ماه در خزانه بار انجام می شود. برای جوانه زنی بذر سنبل الطیب وجود نور کافی الزامی است. لیکن بدلیل ریز بودن بذر و جوانه زنی در هوای گرم تیر ماه برای حصول نتیجه بهتر و حفظ تعداد بیشتر جوانه های ایجاد شده، بایستی از سایه اندازی مصنوعی کمک گرفت. در منطقه کته شمشیر شهرستان فریمان در تابستان ۱۳۸۹ آزمایشی بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در شرایط مزرعه ای اجرا شد. از سه پوشش گونی، کلش گندم، چتر برزنتی و شاهد (بدون پوشش) به عنوان تیمارهای آزمایش استفاده شد. پس از مقایسه میانگین مشاهدات مشخص شد بین نتایج بدست آمده در تیمارهای مختلف تفاوت معنی دار وجود دارد و بهترین پوشش از نظر حفظ گیاهچه های ایجاد شده، پوشش گونی با ۹۰ % گیاهچه های سالم ارزیابی شد.