سال انتشار: ۱۳۹۲

محل انتشار: همایش ملی مدیریت توانمندی ها در اقتصاد ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

رسول رسولی – کارشناس ارشد مدیریت تکنولوژی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، مسئول و نویسنده
محمدحسن چراغعلی – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، دانشکده مدیریت
محمدرضا کاباران زادقدیم – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، دانشکده مدیریت

چکیده:

این تحقیق با هدف بررسی تأثیر سطوح توانمندی های سازمانی با رویکرد توانمندی های تکنولوژیک، توانمندی های سازمان رادر ابعاد منابع انسانی و زیرساختی، استراتژی، تولید، بازاریابی و توانمندی های سازمانی و مدیریتی، در شرکت توسعه نیشکر وصنایع جانبی بررسی می کند. با توجه به اینکه از نتایج این تحقیق در شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی و شرکت هایتابعه استفاده می شود، لذا این پژوهش از نوع کاربردی بوده و با توجه به حضور در سازمانها و کسب اطلاعات از داخل آنهابا استفاده از پرسشنامه جهت گردآوری اطلاعات از خبرگان، از نوع پیمایشی–میدانی نیز می باشد. همچنین براساسچگونگی به دست آوردن داده های مورد نیاز طرح تحقیق، این پژوهش از انواع تحقیقات توصیفی است. برای این منظورپرسشنامه ای براساس متغیرهای انتخاب شده طراحی و با استفاده از جدول مورگان حجم نمونه جامعه آماری ۵۴ نفر تعیینشد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده، از روش مدلیابی معادلات ساختاری استفاده کرده و با استفاده از نرم افزارPLS داده ها تجزیه و تحلیل و نشان داده شد که ابعاد توانمندی منابع انسانی و زیرساختی، توانمندی استراتژی، توانمندیتولید و توانمندی های سازمانی و مدیریتی تأثیر معنی داری بر توانمندی های تکنولوژیک شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبیدارد و توانمندی بازاریابی بر توانمندی های تکنولوژیک این شرکت تأثیر معنی داری ندارد.