سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رضا پهلوان – دانشجوی کارشناسی ارشد
شاهین رفیعی – دانشیار گروه مهندسی ماشینهای کشاورزی دانشکده مهندسی و فناوری دانشگ

چکیده:

در این مقاله اثر سطح زیر کشت بر بهره وری اقتصادی، هزینه کل و عملکرد محصول سیب زمینی بررسی شد. داده های این آزمایش به وسیله ی ۴۴ عدد پرسشنامه در شهرستان دماوند از توابع استان تهران جمع آوری شد. داده ها به وسیله ی نرم افزار ۱۷spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج اولیه نشان داد که به طور متوسط هزینه هر هکتار، درامد هر هکتار و بهره وری اقتصادی به ترتیب برابر با ۵۴/۰۶ میلیون ریال ۶۱/۸۵ میلیون ریال و ۱/۱۵ می باشد همچنین نتایج نشان داد اثر مساحت زمین زراعی بر بهره وری اقتصادی در سطح پنج درصد معنی دار شده و در زمین های با مساحت ۳ هکتار به بالا ( با بهره وری ۱/۳۴ بهره وری اقتصادی به طور معنی داری از مساحت های کمتر از ۳ هکتار ( بهره وری ۱/۰۷ و ۱/۰۲ به ترتیب برای مساحت های یک تا زیر سه هکتار و زیر یک هکتار) بیشتر است. همچنین طبق بررسی انجام شده این نتیجه بدست آمد که افزایش مساحت زمین زراعی به طور معنی دار بر هزینه کل و عملکرد در واحد هکتار تاثیر ندارد