سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

رحیم دباغ – هیئت علمی گروه مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی ارومیه
رامین قاری زاده بیرق – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی ارومیه
علی عطائی آذر – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مالی دانشگاه علوم اقتصادی تهران

چکیده:

مقاله حاضر تأثیر سرمایه گذاری بخش خصوصی و دولتی صنعت و معدن در رشد اقتصاد ایران را مورد بررسی قرار می دهد. ار دو رویکرد جهت بررسی این موضوع استفاده شده است. رویکرد اول مبتنی بر تخمین تابع تولید کاب داگلاس و رویکرد دوم بر اساس آزمون علی گرانجر می باشد. در رویکرد اول، سرمایه گذاری در صنعت و معدن به عنوان عامل اصلی تولید در تابع در نظر گرفته شده و در رویکرد دوم، با آزمونها ی علی یک طرفه و دو طرفه، اثرات سرمایه گذاری بر رشد تولید ناخالص ملی بررسی و تحلیل می شود. نتایج برآورد رویکرد اول نشان می دهد، سرمایه گذاری بخش خصوصی صنعت بیشترین اثر (۳%) را در افزایش رشد اقتصادی دارد و پس از آن سرمایه گذاری روی معادن کشور، اثر افزایشی در رشد اقتصادی دارد (۲%) و ضریب تأثیر سرمایه گذاری بخش دولتی صنعت بر روی رشد اقتصادی منفی بدست آمده است. نتایج حاصل از آزمون علی گرانجر نیز به تفصیل آمده است.