سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

رضا تقوی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبار، گروه مدیریت و حسابداری، جویبار، ایر
محمدجواد زارع بهنمیری – کارشناس ارشد حسابداری

چکیده:

هدف از این تحقیق بررسی تأثیر سرمایه ناملموس (فکری) بر مدیریت ریسک شرکت ها می باشد. در این تحقیق نمونه ای مشتمل بر ۶۵ شرکت برای یک دوره زمانی ۵ ساله (بین سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹) از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، گرفته شده است و اثر اجزای سرمایه فکری بر مدیریت ریسک شرکت مورد بررسی قرار گرفته است، در این تحقیق متغیر مدیریت ریسک به عنوان متغیر وابسته و برای متغیر مستقل نیز از سه متغیر سرمایه انسانی، ارتباطی و ساختاری به ع نوان نمایندگانی برای متغیر سرمایه فکری استفاده شده است. در ا ین تحقیق از تحلیل رگرسیون (gls) استفاده شده است. نتایج حاکی از این است که رابطه مثبت معناداری بین متغیرهای سرمایه فکری (سرمایه انسانی، ارتباطی و ساختاری) و مدیریت ریسک شرکت ها وجود دارد.