سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

اعظم عبادی – دانشجوی مطالعات جوانان، دانشگاه مازندران
نادر رازقی – استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه مازندران

چکیده:

مسأله اصلی این مقاله، بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر رفتار مسئولانه دانشجویان خوابگاه دخترانه دانشگاه مازندران نسبت به محیط زیست است. هدف اصلی این مقاله پاسخگویی به این سؤال است که رابطه بین سرمایه اجتماعی و ابعاد آن با رفتار‌های مسئولانه زیست محیطی دانشجویان خوابگاهی چگونه است؟ روش پژوهش مصاحبه است و روش نمونه‌گیری به شیوه ی گلوله‌برفی بوده است. جامعه آماری خوابگاه دخترانه حضرت زینب دانشگاه مازندران است و از ۶۰ نفر از دانشجویان مصاحبه به عمل آمده است. یافته‌های پژوش نشان می‌دهد که سرمایه اجتماعی در سطح خرد با سرمایه اجتماعی در سطح کلان تأثیرات متفاوتی بر رفتارهای مسئولانه‌ی زیست‌محیطی دانشجویان دارد؛ به طوری که دانشجویانی که سرمایه اجتماعی‌شان در سطح خرد بالاتر است، به عبارت دیگر، شدت و کیفیت روابط آنها در شبکه ‍‌‌هایی که عضو آن هستند عمیق‌تر است، در مقایسه با دانشجویانی که تنها سرمایه اجتماعی آنها در سطح کلان (تعداد شبکه هایی که افراد در آن عضویت دارند) بالاتر است از رفتار مسئولانه تری نسبت به محیط‌زیست برخوردارند. از یافته‌های پژوهش می‌توان نتیجه گرفت که عناصر و شاخص‌های اصلی سرمایه اجتماعی مانند اعتماد، عضویت در شبکه‌های مدنی با تأکید بر کیفیت روابط تأثیر به‌سزایی بر رفتارهای مسئولانه زیست‌محیطی افراد دارد..